กิจกรรมสังคม

  PPKได้จัดกิจกรรมไปแจกทุนการศึกษานักเรียนที่โรงเรียนซับม่วงและแโรงเรียนตาดโตน

        จังหวัดชัยภูมิ  อำเภอเมือง  ตำบลนาฝาย