บริการของเรา

 

 

“พีพีเค บริการซื่อตรง มั่นคง ปลอดภัย ใส่ใจผลงาน ตามมาตรฐานการบัญชี”

 

                                    ขอบเขตงานตรวจสอบ

 1. สำนักงานฯ จะบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
     จัดทำงบการเงินที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในตอนสิ้นปี
 2. ในการปฏิบัติงาน สำนักงานฯ จะบันทึกรายการตามเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่บริษัทนำ
     มาแสดงเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีตามหลักการบันทึกบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผู้บริหาร
     ของบริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารและเปิดเผยข้อมูลโดยถูกต้องและ ครบถ้วน
 3. ในการพบเจ้าพนักงานของกรมสรรพากรทางสำนักงานฯ จะชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลตามที่
     กรรมการของบริษัทเห็นสมควรเท่านั้น
 4. รายละเอียดของบริการ
     4.1 จัดทำบัญชีรายเดือน (บัญชีรายวันทั่วไป, บัญชีแยกประเภทต่างๆ, รายงานภาษีซื้อ/ขาย,
          ทะเบียนทรัพย์สิน, รายงานสินค้าคงเหลือฯ)
     4.2 ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
     4.3 วางระบบบัญชีและภาษี
     4.4 บริการข่าวสารทางด้านภาษีและกฎหมาย
     4.5 เป็นตัวแทนในการให้ปากคำและทำการคัดค้านโต้แย้งการประเมินภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบ โดยเจ้าหนี้ที่สรรพากร

                                                  รายละเอียดงานบริการ
 1. รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขาย
 2. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 (สำหรับผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ รายรับถึงเกณฑ์)
    หลังจากสิ้นเดือนบัญชี ภายในวันที่ 1 – 5 สำนักงานจะโทรนัดรับเอกสารรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อมาลงบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
    เมื่อลงบัญชีเรียบร้อยแล้วทางสำนักงานจะโทรแจ้งให้ทราบว่า ท่านมีภาษีที่ต้องชำระหรือภาษี ชำระไว้เกินจำนวนเท่าใด ซึ่งสำนักงานจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วัน  เอกสาร      ทั้งหมดที่ต้องยื่นกับสรรพากร เราจะทำขึ้นอย่างน้อย 3 ชุด
 2.1 ยื่นต่อสรรพากรเขต 1 ชุด
 2.2 ส่งให้ลูกค้า 1 ชุด เช่น รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย ภ.พ.30 , (ถ้ามี) ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.3, 53, 50,51
 2.3 เก็บไว้เป็นหลักฐานและใช้ในการปิดงบ เมื่อสิ้นรอบระยะการบัญชี ภ.พ.30 นำส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 3. แบบยื่นรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 (สำหรับพนักงาน)
 4. แบบยื่นรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 (สำหรับบุคคลธรรมดา)
 5. แบบยื่นรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53 (สำหรับนิติบุคคล)
     ภ.ง.ด.1 , 3 , 53 ต้องนำส่งภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินไม่ว่าจะหัก ภาษีไว้หรือไม่
 6. แบบยื่นรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1ก. (สรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำปี)
     ภ.ง.ด.1ก. ต้องยื่นแบบแสดงรายการในวันสุดท้ายของเดือน กุมภาพันธ์
 7. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ภ.ง.ด. 51 (ภาษีเงินได้นิติฯ ครึ่งปี)
     ภ.ง.ด. 51 ต้องยื่นภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือน นับแต่วันแรก ของรอบระยะเวลาบัญชี
 8. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ภ.ง.ด.50 (ภาษีเงินได้นิติฯ ประจำปี)
     ต้องยื่นภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี บัญชีรายชื่อผู้ถือ หุ้น,สบช.3, อบจ.5
 9. ทำรายงานค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ทำสมุดรายวัน, สมุดรับเงิน, สมุดรายวันจ่าย, สมุดรายวันซื้อ, สมุดบัญชีแยกประเภท, งบ ทดลอง จัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ตรวจสอบเอกสาร, ตรวจสอบภาษีอากร , งบ การเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน/งบกำไรขาดทุน/รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร) 
 10. ยื่นแบบสมทบเงินประกันสังคมรายเดือน แจ้ง เข้า-ออก ผู้ประกันตน