เกี่ยวกับเรา

สำนักงานสอบบัญชี PPK

       สำนักงานสอบบัญชี PPK ได้ก่อตั้งขึ้นเมือวันที่  25 มิถุนายน 2545 เราได้ดำเนินกิจการมานานเป็นเวลา 15 ปี  โดยทางด้านสำนักงานได้ใส่ใจลูกค้าทุกละเบียดนิ้ว และทำแต่สิ่งที่ลูกค้าพึงพอใจ  พีพีเค บริการเป็นเลิศ ซื่อตรง มั่นคง ปลอดภัย ใส่ใจผลงาน ตามมาตรฐานการบัญชี” ทำให้ลูกค้าไว้วางใจให้เรา บริการงานด้านการบัญชี ซึ่งขณะนี้เรามีลูกค้า กล่าว 300 ราย

      วิสัยทัศน์ (VISION)

           เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการการบัญชีและภาษีอากร


       พันธกิจ(MISSION)

           มุ่งมั่นสู่การเป็นสำนักงานบัญชีชั้นนำ ด้วยการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อ              สังคม และสนองต่อความต้องการของลูกค้า


        วัตถุประสงค์


    1. เพื่อดำเนินกิจการในการให้บริการทางด้าน บัญชีและภาษีอากร เป็นที่ปรึกษา           ให้  แก่ ห้างหุ้นสวนจำกัด บริษัท
    2. เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของกิจการที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการบัญชี ภาษีอากร           ได้เรียนรู้
    3. เพื่อให้บริษัทที่ยังทำบัญชีไม่ถูกระเบียบได้เข้าสู่ระบบ   
    4. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับและศึกษา กฏหมายภาษีอากร
    5. เพื่อสนองต่อคสามต้องการ และผลกำไรแก่ลูกค้า

 

                                                          บริการของเรามีดังนี้

                                        - ให้คำปรึกษาด้านการบัญชีและภาษ
                           - รับจัดทำบัญชี วางระบบบัญชี
                           - วิเคราะงบการเงิน
                           - จัดทำรายการงบการเงิน
                           - รับจดทะเบียนทุกชนิด
                           - ตรวจสอบบัญชี
                           - ปิดงบการเงิน
                           - วางแผนภาษีอากร จัดทำและยื่นภาษีต่างๆ