เกี่ยวกับสำนักงานสอบบัญชี

สำนักงานสอบบัญชี PPK

       สำนักงานสอบบัญชี PPK ได้ก่อตั้งขึ้นเมือวันที่  25 มิถุนายน 2545 เราได้ดำเนินกิจการมานานเป็นเวลา 15 ปี  โดยทางด้านสำนักงานได้ใส่ใจลูกค้าทุกละเบียดนิ้ว และทำแต่สิ่งที่ลูกค้าพึงพอใจ  พีพีเค บริการเป็นเลิศ ซื่อตรง มั่นคง ปลอดภัย ใส่ใจผลงาน ตามมาตรฐานการบัญชี” ทำให้ลูกค้า
ไว้วางใจให้เรา บริการงานด้านการบัญชี ซึ่งขณะนี้เรามีลูกค้า กล่าว 300 ราย

       วิสัยทัศน์ (VISION)

           เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการการบัญชีและภาษีอากร


       พันธกิจ(MISSION)

           มุ่งมั่นสู่การเป็นสำนักงานบัญชีชั้นนำ ด้วยการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสนองต่อความต้องการของลูกค้า


        วัตถุประสงค์  


    1 เพื่อดำเนินกิจการในการให้บริการทางด้าน บัญชีและภาษีอากร เป็นที่ปรึกษาให้แก่ ห้างหุ้นสวนจำกัด บริษัท
    2 เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของกิจการที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการบัญชี ภาษีอากร ได้เรียนรู้
    3 เพื่อให้บริษัทที่ยังทำบัญชีไม่ถูกระเบียบได้เข้าสู่ระบบ   
    4 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับและศึกษา กฏหมายภาษีอากร
    5 เพื่อสนองต่อคสามต้องการ และผลกำไรแก่ลูกค้า

 

              บริการของเรามีดังนี้

   - ให้คำปรึกษาด้านการบัญชีและภาษี
   - รับจัดทำบัญชี วางระบบบัญชี
   - วิเคราะงบการเงิน
   - จัดทำรายการงบการเงิน
   - รับจดทะเบียนทุกชนิด
   - ตรวจสอบบัญชี
   - ปิดงบการเงิน
   - วางแผนภาษีอากร จัดทำและยื่นภาษีต่างๆ